JavaScript must be enabled

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ:

1. Provozovatel internetového obchodu, společnost MODESK, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108c, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 04656849, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251575 (dále jen „Správce“) zpracovává, bez výslovného souhlasu zákazníků, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,§ 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), následující osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky), které Správce získává pouze od samotných klientů:

1.1. Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel):

1.1.1. jméno a příjmení

1.1.2. úplnou poštovní adresu

1.1.3. e-mailovou adresu

1.1.4. telefonní číslo

1.1.5. bankovní spojení

1.1.6. IP adresu

1.2. Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba:

1.2.1. název firmy

1.2.2. úplnou poštovní adresu

1.2.3. IČO

1.2.4. DIČ

1.2.5. jméno a příjmení kontaktní osoby

1.2.6. e-mailovou adresu

1.2.7. telefonní číslo

1.2.8. bankovní spojení

1.2.9. IP adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky) nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány pro účely

2.1. plnění smlouvy–po dobu poskytnutí plnění,

2.2. pro evidenci plnění–10 let od následujícího kalendářního roku po ukončení poskytnutí plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování

3. Zpracování osobních údaj je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími, jako je zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další.

4. Údaje uvedené v čl. 1, v případech, kdy je to relevantní, budou zpracovávány Správcem po dobu trvání registrace/smluvního vztahu/souhlasu se zasílání reklamního sdělení a budou zpracovávány do doby, než bude souhlas odvolán. Následně budou údaje archivovány pouze ze zákonných důvodů anebo zlikvidovány.

5. Zpracování údajů na základě žádosti o zasílání newsletteru začne probíhat až po potvrzení souhlasu v e-mailu zaslaném na e-mailový účet návštěvníka. Nebude-li návštěvníkem souhlas udělen, tak údaje získané na základě formuláře budou zlikvidovány

6. V souladu s výše uvedeným tímto uděluji výslovný souhlas. Byl jsem seznámen, že svůj souhlas mohu kdykoliv vzít zpět, a to písemnou i elektronickou cestou, přičemž musí být prokazatelné doručení zpětvzetí souhlasu druhé straně.

7. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

7.1. Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Webdevel s.r.o, IČO: 28597192, se sídlem Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapsaná v ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33699.

7.2. Účetní a daňová kancelář Datys Finance, s.r.o., IČO: 252 39 830, se sídlem sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11951.

7.3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

8. Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a jsou plně zabezpečeny proti zneužití, které zabraňuje neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním datům a současně k jejich zneužití. V současné době Správce využívá přísná technická a personální opatření, tedy zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

9. Bez souhlasu klienta, tedy bez zákonného důvodu, jsou osobní údaje zpracovávány pouze výjimečně, a to především při ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce.

10. V případě, že klient dobrovolně poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, tak prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

10.1. Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že klient má právo od zpracovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

10.2. Právo na výmaz osobních údajů, což představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost zpracovatele zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

10.3. Klient má právo, aby zpracovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

10.4. Právo na přenositelnost údajů, což dává klientovi možnost získat osobní údaje, které zpracovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému zpracovateli, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je zpracovatelé předali mezi sebou.

10.5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

10.6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné zpracovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

11. Platnost a účinnost tohoto memoranda nastává dne 25. 5. 2018.

Následuj nás

Přihlásit se k odběru novinek

MAKES YOU STAND OUT!